Algemene voorwaarden

Femmetje de Wind handelt onder Wind Publishing B.V. Een besloten vennootschap, gevestigd te (1077 EM) Amsterdam aan de Gerrit van der Veenstraat 106H, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56229577.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WIND PUBLISHING B.V.

 

Artikel 1                    Algemeen, toepasselijkheid

  1. Wind Publishing B.V. is een besloten vennootschap, gevestigd te (1077 EM) Amsterdam aan de Gerrit van der Veenstraat 106H, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 56229577.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en opdrachten van/met Wind Publishing met een derde, hierna te noemen opdrachtgever. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als Wind Publishing deze uitdrukkelijk én schriftelijk heeft geaccepteerd. Toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
  3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Als Wind Publishing dat nodig vindt, zullen partijen met elkaar overleggen over de inhoud van de nieuwe bepaling. De overige voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

Artikel 2                    Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1                              Alle aanbiedingen en offertes van Wind Publishing zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod van Wind Publishing.

2.2                              Opdrachten met inbegrip van eventuele wijzigingen binden Wind Publishing alléén als ze schriftelijk door Wind Publishing zijn bevestigd. Wind Publishing kan een opdracht zonder opgaaf van reden weigeren en is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade, die direct – dan wel indirect – uit deze weigering ontstaat en / of zal ontstaan.

2.3                              Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod is Wind Publishing daaraan niet gebonden. Er komt dan geen overeenkomst tot stand, tenzij Wind Publishing anders aangeeft.

2.4                              Een samengestelde prijsopgave verplicht Wind Publishing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5                              Een door Wind Publishing gemaakte indicatie of schatting van kosten dient uitsluitend om de opdrachtgever in staat te stellen een afweging te maken van de met de opdracht gemoeide belangen. Aan een dergelijke indicatie of schatting kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.6                              Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3                    Tarieven

3.1                              Partijen spreken bij het tot stand komen van de opdracht een vaste prijs dan wel een (uur)tarief af met betrekking tot (de verschillende onderdelen van) de overeenkomst. De bedragen die zijn opgenomen in de offerte/het budget dat is afgegeven door Wind Publishing zijn indicatief, tenzij anders overeengekomen.

3.2                              De tarieven in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

3.3                              Wind Publishing zal alle in het kader van de opdracht te maken zgn. out of pocket-kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, koerierskosten, vertaalkosten, verzend-  en administratiekosten, zoals telefoon-, fax-, porto-, kopieer- en drukkosten, en in het algemeen de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.

3.4                              Het is Wind Publishing toegestaan om in overleg met opdrachtgever meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 4                    Betaling

4.1                              Wind Publishing factureert 50 % van het afgesproken totaalbedrag zodra een schriftelijke overeenstemming is bereikt ten aanzien van de aan Wind Publishing verleende opdracht en 50% bij oplevering van de afgesproken werkzaamheden , tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is gehouden facturen van Wind Publishing binnen 30dagen na factuurdatum te voldoen. Opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.2                              Indien een betaling niet tijdig of volledig wordt gedaan, is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het onbetaalde saldo, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Wind Publishing kan dan alle werkzaamheden voor opdrachtgever per omgaande staken of opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor schade ontstaan door deze opschorting.

4.3                              In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever worden de vorderingen van Wind Publishing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.4                              Bij het uitblijven van betaling 30 dagen na factuurdatum is opdrachtgever aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke en feitelijk gemaakte gerechtelijke redelijke kosten met een minimum van 15 % over de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 5                    De werkzaamheden

5.1                              Wind Publishing spant zich in om de afgesproken werkzaamheden te leveren binnen de afgesproken tijd.

5.2                              Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever niet het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen, tenzij anders is afgesproken.

5.3                              De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wind Publishing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wind Publishing worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wind Publishing zijn verstrekt, heeft Wind Publishing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4                              Wind Publishing is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Wind Publishing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5.5                              Als partijen zijn overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fases zal worden uitgevoerd kan Wind Publishing de uitvoering van (onderdelen van) een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of eventuele (deel)facturen heeft voldaan.

 

Artikel 6                    Inschakeling derden

 

6.1                              Wind Publishing heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht/overeenkomst gebruik te maken van door Wind Publishing geselecteerde derden. Wind Publishing bedingt, alle omstandigheden in aanmerking genomen, de voor de opdrachtgever best mogelijke prijzen en condities. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden zal, voor zover mogelijk en redelijk, in overleg met opdrachtgever worden bepaald. Aansprakelijkheid voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is hierbij uitgesloten. Wind Publishing is door opdrachtgever gemachtigd om algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

6.2                              Wind Publishing zorgt ervoor dat deze derden factureren aan Wind Publishing met specificatie van alle geleverde goederen en diensten per opdracht.

6.3                              Als Wind Publishing bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van door de opdrachtgever zelf geselecteerde derden, berust de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor (de keuze van) deze derden bij de opdrachtgever.

 

Artikel 7                    Wijziging van de overeenkomst

7.1                              Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen als bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.

7.2                              Zowel Wind Publishing als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst als bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of uitbreiding noodzakelijk is. De meerkosten die aan een wijziging of uitbreiding verbonden zijn komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

7.3                              Als de opdrachtgever tussentijds (onderdelen van) de (uitvoering van de) overeenkomst wil wijzigen of aanvullen zal dit onmiddellijk met Wind Publishing worden besproken. Als Wind Publishing met de wijzigingen of aanvulling akkoord gaat, zijn de daarmee samenhangende meerkosten geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

 

 

 

 

Artikel 8                    Contractsduur; uitvoeringstermijn

8.1                              De overeenkomst tussen Wind Publishing en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de afgesproken duur.

8.2                              De binnen de looptijd van de overeenkomst eventueel overeengekomen termijnen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden zijn geen fatale termijnen.

 

Artikel 9                    Annulering

9.1                                               In geval van annulering door de opdrachtgever behoudt Wind Publishing zich het recht voor om het volgende in rekening te brengen:

 

 1. indien geannuleerd wordt tijdens een opdracht, 100 % van de daadwerkelijk bestede uren en gemaakte kosten tot op de datum van annulering; of

 

 1. 100 % van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en gebudgetteerde kosten bij annulering twee werkdagen of korter voor de startdatum van de opdracht; of

 

 1. 75 % van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en gebudgetteerde kosten bij annulering vijf dagen of korter voor de startdatum van de opdracht; of

 

 1. 50 % van alle voor de opdracht gebudgetteerde uren en gebudgetteerde kosten bij annulering twee weken of korter voor de startdatum van de opdracht.

 

9.2                                               Als de opdrachtgever de startdatum van de opdracht met één maand of meer wil opschorten, om welke reden dan ook, en Wind Publishing gaat daarmee akkoord, dan behoudt Wind Publishing zich het recht voor alle daarmee samenhangende meerkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

 

Artikel 10                 Opschorting en ontbinding

10.1                            Wind Publishing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a)              opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

b)              na het sluiten van de overeenkomst Wind Publishing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

c)              opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt en/of wordt verleend, faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, tot liquidatie overgaat, zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de opdrachtgever executoriaal beslag wordt gelegd.

10.2                            Wind Publishing is ook bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden als zich omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of redelijkerwijs niet langer kan worden verlangd of als zich andere omstandigheden voordoen die zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

10.3                            Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wind Publishing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Wind Publishing de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4                            Wind Publishing behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

 

Artikel 11                 Aansprakelijkheid

11.1                            Iedere aansprakelijkheid van Wind Publishing, die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot directe schade tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door Wind Publishing gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Wind Publishing ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, tot een maximum van € 10.000,=.

11.2                            Wind Publishing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

11.3                            Wind Publishing is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4                            Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wind Publishing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Wind Publishing toegerekend kunnen worden;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.5                            Alle aanspraken van opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

 

Artikel 12                 Vrijwaringen

12.1                            De opdrachtgever vrijwaart Wind Publishing voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2                            Indien opdrachtgever aan Wind Publishing informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

12.3                            Als Wind Publishing verplicht wordt gebruik te maken van apparatuur en of infrastructurele voorzieningen zoals een IT netwerk van de opdrachtgever, geschiedt dit geheel voor risico opdrachtgever.

 

Artikel 13                 Overmacht

13.1                            Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2                            Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wind Publishing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wind Publishing niet in staat is de verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Wind Publishing dan wel in het bedrijf van door Wind Publishing ingeschakelde derden worden daaronder begrepen.

13.3                            Wind Publishing heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wind Publishing zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4                            Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5                            Voorzover Wind Publishing ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wind Publishing gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14                  Geheimhouding

 

14.1                            Partijen zijn verplicht om informatie van vertrouwelijke aard, die in het kader van de opdracht/overeenkomst aan de andere partij wordt verstrekt, geheim te houden.

14.2                            Wind Publishing verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die Wind Publishing in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht, zoals bijvoorbeeld de marketing- en reclameplannen van de opdrachtgever of de inhoud van commercials of scripts.

14.3                            Wind Publishing verplicht zich om met de door haar ingehuurde derden een met het voorgaande overeenstemmende geheimhoudingsverplichting overeen te komen.

14.4                            Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Wind Publishing enige publiciteit over de inhoud van de overeenkomst dan wel samenwerking aan derden verstrekken. Bovendien zal opdrachtgever zich onthouden van enige negatieve vorm van publiciteit in verband met Wind Publishing dan wel de door haar verrichte werkzaamheden.

 

 

Artikel 15                 Intellectuele eigendom

15.1                            Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder, doch niet uitsluitend, auteursrechten, merkrechten, muziekrechten) en overige rechten (waaronder, doch niet uitsluitend, rechten op tijdschrift en boeken concepten, advertising en marketing plannen/ideeën) op alle resultaten van alle werkzaamheden die Wind Publishing zelf voor de opdrachtgever verricht berusten bij Wind Publishing dan wel bij haar licentiegevers. De opdrachtgever krijgt een exclusieve licentie om de resultaten van de werkzaamheden van Wind Publishing te verveelvoudigen en/of onder eigen naam en als van hem afkomstig openbaar te maken en anderszins te exploiteren, conform de specifieke afspraken die daarover zijn opgenomen in de overeenkomst tussen Wind Publishing en de opdrachtgever.

15.2                            Wind Publishing heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Wind Publishing is daarnaast gerechtigd om de resultaten van haar werkzaamheden te gebruiken voor eigen publiciteit op welke wijze dan ook.

 

Artikel 16                 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1                            Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Wind Publishing is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2                            Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.